Tarihi Türk Lehçeleri Kursu

Derslerimiz Zoom, Google Meet veya Skype uygulamaları üzerinden canlı olarak yapılmaktadırTarihi Türk Dili Lehçeleri kursu

Temel Bilgiler

Yeni Sınıf: 8 Mayıs 2024
Seviye: Başlangıç seviyesi
Gün/Saat: Çarşamba, 19:00-22:00
Ders Süresi: Haftada bir defa, 3 saat
Toplam Kurs Süresi: 15 Ay, 180 saat
Kurs Ücreti: Aylık (4 haftalık) 1800 TL
Ödemeler: Aylık olarak yapılacaktır
Sınıf Kapasitesi: 15 Kişi

Lütfen bu sayfadaki ve Kayıt ve Katılım Koşulları sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyin. Kursu ve koşulları uygun bulup katılmaya karar verirseniz, ön kayıt için, katılmak istediğiniz sınıf, ad-soyad ve tel numaranızı geoaktif@gmail.com adresine göndermeniz yeterlidir. Sonrası için sizi yönlendireceğiz.

Kurs İçeriği

Süre: Tarihi Türk Lehçeleri Kursumuz haftada bir defa, üç saat süreyle yapılacaktır. Kurs süresi haftada 1 defa 3 saatlik ders üzerinden yaklaşık 180 saat, 60 ders, 15 ay olarak planlanmıştır. Müfredat bakımından ise, yukarıdaki süre kendi içinde 7 dönem olarak bölümlendirilmiştir. Kurs ödemeleri aylık bazda yapılmaktadır ve öğrencinin programın sonuna kadar devam etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Hedef: Tarihi Türk Lehçeleri kursumuzda öğrencinin, Özgün Runik, Uygur, Arap Harfli Yazılarla Eski ve Orta Türkçe Dönemleri Yazı Dilleri, Orhon ve Eski Uygur Türkçesi, Karahanlıca, Harezmce, Çağatayca, Kıpçakça, Eski Oğuzca ve Klasik Osmanlıca (XIII-XV. Yüzyıllar) üzerine temel bilgiler edinmesi, temel düzeyde okuma ve çeviri yapma yetkinliğine sahip olması hedeflenmektedir.

Yöntem ve Materyal: Her dersi takiben 2 yazılı çözümleme (özgün metinden okuma/anlamlandırma) metni verilip drs başlangıcında çözülecektir. Sınıfta çalışılan metinler paleografik, ödevler dizili metinlerden oluşacaktır. Faksimile biçimde sunulan metin okumalarında (transliterasyon yollu) alıntı öğeler hoca tarınfan açıklanacak, özgün metin okutulup dilbilgisel olarak açıklanacaktır. Dönem kaynakları pdf biçiminde paylaşılacaktır. Her dönem başı 1 ders teorik (dil tarihi, yayılım, kullanım alanı, metinbilim, dilbilgisi özellikleri), diğer dersler özgün metin transkripsiyonu ve çözümlemelerinden oluşacaktır. Her dönem için giriş dersi ardından sunulacak öte okumalar ve araştırmalar amacıyla ayrıca ana kaynaklar ve yayınları içeren kitabiyat (bibliyografya) listesi hazırlanacaktır.

Tarihi Türk Lehçeleri Kursu Müfredatı

Özgün Runik, Uygur, Arap Harfli Yazılarla Eski ve Orta Türkçe Dönemleri Yazı Dilleri: Orhon ve Eski Uygur Türkçesi, Karahanlıca, Harezmce, Çağatayca, Kıpçakça, Eski Oğuzca ve Klasik Osmanlıca (XIII-XV. Yüzyıllar).


Giriş

Altay Kuramı ve Türk-Ogur Dilleri Tasnifi, Tarihi Türk Lehçeleri Tasnifi: Ana Altayca-Ana Türkçe-Eski Türkçe-Orta Türkçe Evreleri, Orta Türkçe Yazı Dilleri Tarihçesi (Karahanlı-Harezm-Çağatay Karlukçası, Kuman-Ermeni-Memluk Kıpçakçası, Doğu-Güney-Batı Eski Oğuzca), Volga Bulgarcası (13-14), Çağdaş Türkçeler (XV-XX), Tarihsel Ortografi.

1.Dönem: Orhun Türkçesi (VI-X)

Kullanım Alanı, Yazılı Kalıntılar, Seslik Yapı, Biçimlik Yapı, Ad Çekim, Eylem Çekim, Runik (Damgayazı) Alfabesi, Yazıtlar: Tonyukuk (çözümleme), Yazıtlar: Kültigin (çözümleme), Yazıtlar: Bilgekağan (çözümleme), Talas Yazıtları: örnek çözümleme.

2.Dönem: Eski Uygurca (VIII-XI)

Yayılım ve Kullanım Alanı, Maniheist ve Budist Edebiyat, Turfan Belgeleri, Seslik Yapı ve Ağızlar, Biçimlik Yapı, Ad Çekim, Eylem Çekim, Uygur Yazısı, Irq Bitig (930), İki Yıltız Nom (X), Altun Yaruq (X), Yıltız Nom (X), Taŋ Teŋri (X), Turfan Belgeleri.

3.Dönem: Karahanlıca (XI-XIII)

Seslik Yapı, Biçimlik Yapı, Ad Çekimi, Eylem Çekimi, Arap Alfabesi, Divanu Luğati't-Türk / Kaşgarlı Mahmud (1073), Qutadğu Bilig / Yusuf Xas Hacib: Uygur yazılı (1069), Qutadğu Bilig: Arap yazılı, Atebetü'l-Haqayıq / Edib Ahmed Yügneki (XII), Divan-ı Hikmet (XII), Kur'an çevirisi (XIII).

4.Dönem: Harezmce / Altın Ordu Türkçesi (XIV)

Seslik Yapı, Biçimlik Yapı, Ad Çekimi, Eylem Çekimi, Oğuz Qağan / Uygur harfli Turfan nüshası (XIV), Qısasu'l-Enbiya / Rabğuzi (1310), Mu'inü'l-Mürid (1313), Xusrev u Şirin / Qutb (1342), Mahabbetname / Xarezmi (1355), Nehcü'l-Feradis / Mahmud bin Ali (1360), Kuran Çevirisi (XIV), Muqaddimetü'l-Edeb / Zamaxşeri'den çeviri (XIII), Mi'rac-name / Uygur harfli (XIV), İbn Mühenna Lugati (XIV).

5.Dönem: Kıpçakça (XIII-XVII)

Seslik Yapı, Biçimlik Yapı, Ad Çekimi, Eylem Çekimi, Kuman Kıpçakçası (XIV), Codex Cumanicus'tan seçmeler (1303-1362), Memluk Kıpçakçası (XIV-XVI), Gülistan Bi't-Türki / Seyf-i Sarayi (1391), İrşadülmüluk / Berke Fakih (1387), Lugat ve dilbilgisi eserleri örnekleri ve sözdağarcığı (XV), Ermeni Kıpçakçası (XVI-XVII), Kamenez-Podolosk vakayii (1559-1664), Zebur (16); Töre Bitigi (1523); Alğış Bitigi (1618).

6.Dönem: Çağatayca (XV-XVII)

Dönemler, Alanlar, Yayılım Seslik Yapı, Biçimlik Yapı, Ad Çekimi, Eylem Çekimi, Çağatay (Doğu) İmlası, Sözlükçülük, Örnekler: Maxzenü'l-Esrar / Haydar Tilbe (XV), Nevayi Gazeller (XV), Nevayi Hamse (XV), Muhakemetü'l-Lugateyn (XV), Babür Gazeller (XVI), Babürname (XVI), Şecere-i Terakime / Ebulğazi Bahadır Xan (1660), Tarix-i Şecere-i Türk / Ebulğazi Bahadır Xan (1663).

7.Dönem: Eski Oğuzca (XIII-XV)

Alanlar, Yayılım, Yazı Dili Oluşumu (Karışık Dilli Eserler), Seslik Yapı, Biçimlik Yapı, Ad Çekimi, Eylem Çekimi, Batı Türk İmlası, Kitab-ı Yusuf Savcı / Ali Xarezmi (1212), Eski Az: Hasanoğlu, Nasir, Ahmed Harami, Tuhfe-i Hisam (XIII), Horasan: Mevlana (XIII), Yunus Emre (XIII), Çarhname / Ahmed Fakih (XIV), Garibname / Aşık Paşa (1330), Kuran çevirisi (1333), Nesimi (XIV), Quşçuoğlı Ferhengname-i Sadi / Xoca Mes'ud (XIV), İskendername (Ahmedi: 1390), Haqiqi (XV), Dede Qorqud: Vatikan ve Drsden + Azerbaycan nüshası (XV), Xarname / Şeyxi (XV), Qara Mecmua: Aqa'id, El-Buyruq (XV), Tezkire-i Şah Safi.

Tavsiye ve Uyarılar

Dil kurslarımıza katılmayı düşünen öğrenci adaylarımıza, dil eğitimin doğası hakkında bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bir dil kursu, bireysel sıkıntıları dağıtmayı hedefleyen hobi tarzı etkinliklerle karıştırılmamalıdır. Dil eğitiminin yoğun özdisiplin gerektiren meşakkatli bir çalışma olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. O yüzden bir dil kursuna katılırken uzun ve yorucu bir sürecin bizi beklediğini dikkate almak gerekiyor. Eğer bir dili öğrenmek için güçlü nedenlerimiz yoksa, kursun ilk zamanlarında sıkılıp bırakmamız gayet olası...

Öte yandan, öğrencinin gelişiminde kendi kişisel performansı önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Öğretmenin yetkinliği elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, öğretmen sonuçta sadece bir yol göstericidir, asıl işi yapacak olan öğrencinin kendisidir. O yüzden, haftada 1 defa ve 3 saat olan eğitim süresine ek olarak, öğrencinin de kendi başına en az üç saat çalışması, önerilen çalışma yöntemlerini eksiksiz uygulaması ve ders materyali dışında bireysel okumalarla kendisini beslemesi, hızlı ve nitelikli bir gelişim sağlayacaktır. Dil eğitimini etkileyen tüm bu faktörler iyi planlandığında, sabırlı ve özenli bir çalışmayla birlikte, kursun ilk dönemlerinden itibaren öğrenci alışık olmadığı bir kültür evrenine girecek ve bu yeni dil içindeki macerası ilerledikçe bambaşka bir insan olacaktır...

Tüm kurslarımızı görmek için lütfen Kurslar sayfamıza gidin.


Bizi Sosyal Medyada Takip edin